Bibliografia i bibliometria

I. Zasady przeszukiwania Bazy Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów AMW według określonych kryteriów są dostępne w prezentacji.

II. Na podstawie Zarządzenia Rektora-Komendanta nr 2 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie: gromadzenia, dokumentowania, opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni publikacje naukowe są dostarczane do Biblioteki Głównej niezwłocznie po opublikowaniu w następującej formie:
oryginał lub kopia (ksero, pdf) kompletnego materiału bibliograficznego wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem:

Nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać następujące dane:

dla artykułów z czasopism:

 • tytuł czasopisma, rok, wolumin, numer,
 • treść artykułu.

dla książki/rozdziału:

 • stronę tytułową książki
 • stronę zawierającą informacje o: autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN;
 • spis treści;
 • spis autorów, jeśli taki występuje na oddzielnej stronie;
 • rozdział;
 • ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii).

dla materiałów zjazdowych:

 • stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe;
 • strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu;
 • referat zjazdowy.

Jeśli publikacja jest dostępna na stronie internetowej, wystarczy złożenie wypełnionego formularza z podaniem adresu internetowego publikacji.

Formularze do całych monografii oraz rozdziałów przyjmowane są wyłącznie z zaznaczoną objętością w arkuszach wydawniczych.

W Bazie są rejestrowane publikacje przede wszystkim z afiliacją AMW. Na życzenie Autora wpisuje się również publikacje z inną afiliacją (bez nadawania punktów).