E-źródła

Elektroniczne źródła informacji to dokumenty dostępne za pomocą narzędzi elektronicznych i/lub  w środowisku elektronicznym. Do tej grupy najczęściej klasyfikuje się książki i czasopisma elektroniczne oraz bazy danych i wyszukiwarki naukowe.
Bazy danych to uporządkowany zbiór informacji (danych) z określonej dziedziny lub tematyki, przeznaczony do wyszukiwania. Termin baza danych upowszechnił się wraz z rozwojem informatyki, umożliwiającym tworzenie baz, składających się wielu zbiorów (plików). Każda baza posiada opcje wyszukiwania (search) oraz przeszukiwania (browse) wg różnych kategorii. Ze względu na formę udostępnionego dokumentu, bazy danych dzielimy na: bibliograficzne (zawierające podstawowe dane bibliograficzne dokumentów), abstraktowe (oprócz opisów bibliograficznych dostępne są również  streszczenia publikacji), pełnotekstowe (z dostępem do pełnych tekstów artykułów z czasopism, książek zazwyczaj w formacie PDF lub HTML).
Wyszukiwarki naukowe to specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze indeksujące jedynie wyselekcjonowane zasoby naukowe Internetu, przede wszystkim specjalistyczne bazy danych. Dane nie są indeksowane w sposób automatyczny,  tak jak w tradycyjnych wyszukiwarkach komercyjnych. Robią to specjaliści, którzy opisują, weryfikują i recenzują treść materiałów naukowych dostępnych   w Internecie. Wyszukiwarki takie tworzone są najczęściej przez konsorcja uniwersyteckie lub przez bibliotekarzy. Wiele z nich pozwala na przeszukiwanie zasobów „ukrytego Internetu”, niedostępnych dla zwykłych, komercyjnych wyszukiwarek.