PUNKTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki w dniu 17 lipca 2023 r. ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki w dniu 21 grudnia 2021 r. ogłosił komunikat o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism i materiałów z konferencji naukowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki w dniu 1 grudnia 2021 r. ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Uzupełniony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Punktacja archiwalna:

Monografie:

Publikacje 2013-2016 - Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154)

Publikacje 2011-2012 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 ze zm.)

Publikacje do 2010 r. - Rozporządzenie MNiSW z 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489)

Artykuły w czasopismach:

Publikacje 2013-2016 - Komunikat MNISW z 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Publikacje do 2012 r. - Komunikat MNiSW z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach