Informacje ogólne

Bibliografia prac naukowych AMW

Na podstawie Zarządzenia Rektora-Komendanta kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza z dnia 4.02.2013 r. Biblioteka Główna AMW rozpoczęła gromadzenie, dokumentowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji dotyczących publikacji naukowych powstających na naszej Uczelni. Działalność ukierunkowana jest na utworzenie elektronicznych i drukowanych zasobów dorobku naukowego pracowników i studentów AMW oraz jego rzetelną rejestrację i upowszechnianie zgodne z wszystkimi wymogami prawnymi.
Na podstawie składanych przez naukowców informacji bibliograficznych tworzy się bazę publikacji pracowników, doktorantów i studentów AMW. Dane wprowadzone do bazy są uzupełniane o wskaźniki bibliometryczne – Impact Factor oraz punktację MNiSW.

Terminy związane z działalnością bibliograficzno-bibliometryczną:
 
Afiliacja
– wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji lub monografii naukowej. Afiliacji dokonuje autor publikacji. Za afiliację uznaje się umieszczenie w publikacji przy imieniu i nazwisku autora (np. na stronie tytułowej monografii, przy tytule artykułu, w notach biograficznych na okładce) nazwy jednostki naukowej. W przypadku braku zapisu o afiliacji autor informuje o niej, składając pisemne oświadczenie.

Arkusz wydawniczy – 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), tj. ok. 22 stron znormalizowanych tekstu (1 strona znorm. = 1800 znaków ze spacjami), lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapis nutowy, wzory matematyczne, chemiczne, diagramy).

Bibliometria – statystyczno-matematyczna analiza piśmiennictwa naukowego wykorzystywana przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych.

Cytowalność publikacji naukowych – zbadana statystycznie liczba cytowań publikacji naukowych.

Czasopisma indeksowane – czasopisma znajdujące się w indeksie baz (m.in. BazTech, Web of Science, Scopus) rejestrujących różne dziedziny nauk (ścisłych, przyrodniczych, medycznych, technicznych, społecznych, humanistycznych).

ERIH (European Reference Index for the Humanities) – lista czasopism indeksowanych z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych (antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii) ustalana przez European Science Foundation. Poszczególne czasopisma są podzielone na kategorie m.in. ze względu na umiędzynarodowienie oraz czas ukazywania się i cytowania.

H-index (Indeks Hirscha) – współczynnik H obliczany dla danego autora (zwany również współczynnikiem dostojeństwa naukowego) równy liczbie prac autora, z których każda była cytowana co najmniej H razy (jeśli np. wartość H = 10, oznacza to, że każda z 10 publikacji autora była cytowana co najmniej 10 razy).

IF (Impact Factor) – wskaźnik siły oddziaływania danego czasopisma, corocznie obliczany z jego cytowań według wzoru IF= B/C (B – suma cytowań wszystkich publikacji w czasopiśmie w danym roku kalendarzowym, z liczby cytowań wyłącza się autocytowania, czyli cytowanie własnych publikacji; C – suma publikacji danego czasopisma z ostatnich dwóch lat).

JCR (Journal Citation Reports) – baza zawierająca liczbę cytowań i artykułów z 220 dyscyplin naukowych na całym świecie. Bazę opracowuje Institiute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii i wydaje w dwóch edycjach: JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition.
Więcej informacji na ten temat:
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/jcr_qrc_pl_web.pdf

Monografie naukowe (według rozporządzenia ministerialnego) – zalicza się do nich w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej – także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencjach naukowych.

Monografie naukowe zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają następujące warunki:
a) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
b) zawierają bibliografię naukową;
c) mają objętość co najmniej sześciu arkuszy wydawniczych;
d) zostały opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
e) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej – opracowanie zamieszczone w monografii naukowej mające objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.